Játékszabály

A ”NYERJ A NYOMTATÓ-KELLÉKANYAGOK KIRÁLYNŐJÉVEL!” MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. Szervező:
A nyereményjáték szervezője a CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52., fszt 4.; Cg.: 01-09-078573, továbbiakban: „Szervező”).

 

2. Résztvevők:
A Szervező által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban (továbbiakban: ”Játék”) kizárólag azon a 11. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki rendelkezik magyarországi tartózkodási címmel és a Játék időtartama alatt a 3. pontban meghatározott feltételeknek eleget tesz.

 

3. A nyereményjáték leírása:

 • Az, a 2. pontban meghatározott Játékos vesz részt, aki a Játék időtartama alatt vásárol legalább 1 db VICTORIA tintapatront vagy lézertonert (továbbiakban: „Termék”) és a csomagoláson található promóciós matricában elhelyezett kóddal elektronikusan regisztrál a www.jatek.victoriairodaszer.hu weboldalon továbbiakban: ”Weboldal”).
 • Továbbá adatait (név, valós e-mail cím) megadja, és az adott mező kipipálásával elfogadja és teljesíti a jelen játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt (továbbiakban: ”Pályázat”).
 • Játékos a jelen pontban meghatározott feltételek mellett, a Játék tartama alatt korlátlan számú alkalommal jogosult Pályázat beküldésére, azzal a feltétellel, hogy egy kódot kizárólag egy Pályázathoz használhat fel.
 • A Játékos a Játék teljes ideje alatt, valamint azt követően is köteles megőrizni a kódot tartalmazó promóciós matricát, és a vásárlást igazoló blokkot vagy számlát, mert annak bemutatása a nyertesség esetén a nyeremény átvételének feltétele.

 

4. Nyeremények:
A sorsoláson kisorsolásra kerülő nyeremények, továbbiakban „Nyeremény”:

 • 1 db APPLE iPad Air táblagép bruttó 108 000 Ft/db értékben
 • 1 db RUSSEL HOBBS konyhai szett (kávéfőző, vízforraló, kenyérpirító bruttó 50 000 Ft/szett értékben
 • 20 db VICTORIA meglepetés csomag bruttó 10 000 Ft/csomag értékben

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

 

5. A nyereményjáték időtartama:
A Játék 2014. szeptember 22. 00 óra 00 perctől 2014. december 22. 23 óra 59 percig tart.
A Játékban azon kódok vesznek részt, amelyeket a nyereményjáték időtartama alatt regisztráltak.

 

6. Sorsolás:

 • Ideje:

A Szervező a 2014. december 22. 23 óra 59 percig beérkezett Pályázatok közül 2015. január 5-én 10:30 órakor közjegyző jelenlétében sorsolja ki a nyerteseket és pótnyerteseket.

 • Módja:

Nem nyilvános.
A sorsolás véletlen szám generálással történik.

 • Helyszíne:

Dunakeszi Közjegyzőiroda, 2120 Dunakeszi, Fő út 30.

 • Kisorsoltak:

A soroláson 22 (huszonkettő) nyertes Pályázatot sorsol ki.

 • Tartaléknyertesek:

Szervező a sorsoláson sorrendben 22 db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

7. Kiértesítés:
A Szervező a sorsolást követő 10 (tíz) munkanapon belül értesíti a nyertes Játékosokat a Pályázat beküldése során megadott e-mail címen. A nyertes Játékos kizárólag abban az esetben lesz jogosult a Nyereményre, ha a kisorsolt nyertes Pályázatában megadott kódot, és a vásárlást igazoló blokkot vagy számlát az értesítést követő 15 munkanapon belül e-mailen elküldi (info@victoriairodaszer.hu e-mail címre) és ezeket a Nyeremény kézbesítése esetén a kézbesítő személynek sértetlenül bemutatja.

8. Nyertesek listája:
A Szervező a sorsolás eredményét a sorsolás időpontja után 10 (tíz) munkanappal a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és nyertes pályázathoz tartozó kód jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

9. Nyeremények átvétele:
A Nyereményeket a Szervező a nyertes Játékosokkal történt egyeztetés alapján, postai úton, vagy a Szervező által meghatározott futárszolgálat útján juttatja el az adott nyertes Játékosnak, a Játékos által az értesítésre küldött válasz e-mailben megadott magyarországi címre.

Szervező a Nyeremény kézbesítését a nyertes Játékossal történő előzetes egyeztetés után egyszer kísérli meg, a sorsolástól számított 30 munkanapon belül. A nyertes Játékos köteles a Nyeremény átvétele során a Szervezővel, valamint az általa a Nyeremény kézbesítéséhez igénybe vett szolgáltatóval együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Amennyiben a nyertes Játékos a postai úton, illetve futárszolgálat útján megküldött Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Nyeremények kézbesítésével összefüggő költségeket Szervező viseli.

A nyertes Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a VICTORIA IRODASZER bármely reklám promóciójához történő felhasználásához idő-, és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A Nyeremény másra át nem ruházható. A nyertes Játékos a Nyeremény átvételét aláírásával igazolja. Amennyiben a Nyeremény átvételére jogosult nyertes Játékos, illetve tartaléknyertes a nyereményt az erre fennálló határidőn belül nem veszi át, úgy azzal Szervező a vonatkozó jogszabályban előírt módon a továbbiakban szabadon rendelkezik.
Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a Nyertes Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

10. Regisztrációs információ:

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékban való részvétellel, így különösen Weboldalra történő regisztrációval, valamint a vásárlást igazoló azonosító kód rögzítésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének a nyertes Játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

11. A nyereményakcióban nem vehetnek részt, illetve kizárás

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói, megbízottjai és a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázatot/Játékost a Játékból kizárhatja.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

12. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség:

A nyertes Játékost a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) őt terhelik.

Amennyiben a Nyeremény átvételére jogosult nyertes Játékos, illetve tartaléknyertes a nyereményt az erre fennálló 30 munkanapon belül nem veszi át, úgy azzal Szervező a vonatkozó jogszabályban előírt módon szabadon rendelkezik.

Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és jogszabályban meghatározott adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

13. Adatkezelés

A Regisztráció során írt adatszolgáltatás és a Játékban való részvétel önkéntes. Azok, akik a Weboldalon a Játékra regisztrálnak, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • nyertesség esetén nevüket és Pályázatukban beküldött kódokat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

 

 • megadott személyes adataikat a Szervező (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten a hozzájárulás visszavonásáig kezelje és felhasználja;
 • Játékosokról és a Nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

 

 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező mint adatkezelő és adatfeldolgozó szavatolja, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-51962/2012. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: info@victoriairodaszer.hu. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi e-mail címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): info@victoriairodaszer.hu.

14. A Részletes játékszabályzat módosítása
A Szervező a jelen Játékszabályzatot jogosult indokolt esetben egyoldalúan módosítani. A módosításról a Szervező értesíti a Vásárlókat a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 5 nappal a www.jatek.victoriairodaszer.hu honlapon. A tájékoztatás tartalmazza a Játékszabályzat módosított rendelkezését és a hatálybalépés pontos időpontját.

 

15. Jogi tudnivalók

 • Általános jogi feltételek és információk

A www.jatek.victoriairodaszer.hu szerveren elérhető internetszolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

 • Információk

A Szervező minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére Szervező sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Szervező nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.
A pályázatok, illetve a felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

A www.jatek.victoriairodaszer.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

Szervező nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. Szervező nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
A Szervező weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Szervezőnek, elfogadja, hogy Szervezőnek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

 • Szerzői jog

A Szervező weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Szervező kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Szervező fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szervező minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos kérdésre vonatkozó információ a Szervező info@victoriairodaszer.hu e-mail címén kérhető munkanapokon 9:00-től 17:00 óráig.

Budapest, 2014. szeptember 20.

Szervező